V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790

V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 - - | Jesuslecitona.org

... V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790 ... V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 | kniha ... . Rennes-Brno: Somogy, éditions d'art, 2003. s. 84 an., 10 s. /katalog k výstavě V zrcadle stínů./. ISBN 80-7027-121-3. info; LOUDOVÁ, Michaela. "HORTUS EPISCOPI DEBET ESSE SACRA BIBLIA" Knihovní sály zámku v Kroměříži ... Oblast působení: Slezsko ; severní Morava ; střední Morava Pozn.: fresky v kapli Božího těla v Olomouci ... A-M. Ostrava 2005; V zrcadle stínů: Morava v d ... V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 | Knihy ... ... .. A-M. Ostrava 2005; V zrcadle stínů: Morava v době baroka 1670-1790. Brno [2003]; Patriot. 1994, roč.1 ... Marie, OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava: Slezské ... V polovině 19. století byla zahrada o 15 ha zjednodušena v anglickém stylu. Rekonstrukce v 70. letech 20. století vrátila zámeckému parteru zčásti jeho někdejší barokní podobu s bazény a fontánami a znovuumístěnými kamennými plastikami mytologických a alegorických postav. V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1. Komentáře (0) Přidat komentář ... 24. V době švédské okupace byl relikviář zakopán do země, v důsledku čehož byl natolik poškozen, že Filip hrabě Breuner nechal v roce 1652 zhotovit novou schránu, viz Schünke (pozn. 2), s. 26. K relikviáři dále srov. Dana Stehlíková in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů: Morava v době baroka: 1670-1790, Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století : V Praze: Pro Národní galerii v Praze realizovalo nakl. Paseka, 2001, 354 s. ISBN 8070352582. Příloha - Přehled členění výstavy Morava v době baroka - V zrcadle stínů. Čas slavností a zázraků (1670 - 1750) I. Země, objednavatelé a témata. Emblémy barokní Moravy (F.V. Korompay: obrazy Sv. Cyril, Sv. Metoděj, Stavovské rukopisy ilustrované M. A. Lublinským, J. de Herdt: obraz Panny Marie Znojemské) Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790, kat. výst., Rennes - Brno 2003. Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996....

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
5,6 MB
NÁZEV SOUBORU
V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790.pdf

POPIS

Pro expozici bylo vybráno 150 exponátů z mnoha státních a církevních institucí (muzeí, galerií, zámků, archivů, kláštěrů a kostelů...) na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Ve dvou hlavních chronologických oddílech nazvaných Čas slavností a zázraků (1670 - 1750) a Čas zdání a osvícenství (1750 - 1790) jsou vystavována reprezentativní malířská a sochařská díla, kresba, grafika a užité umění. Tyto oddíly jsou dále členěny do tematických kapitol: první oddíl obsahuje kapitoly "Země, objednavatelé a témata" a "Umělecké druhy a městská ohniska", oddíl druhý se dále člení na "Styly, mody, tóniny pozdního baroku" a "Soumrak barokní civilizace na Moravě". První část výstavy nazvaná Čas slavností a zázraků se dotýká období obnovy po třicetileté válce (představuje světské i církevní emblémy Moravy, obrazy vzdělání - tzv. univerzitní teze, odráží vytváření sítě svatých hor, memoriálních a poutních staveb), ale především pojednává o období vrcholného baroka - představuje práce jednotlivých umělekých dílen a dvě hlavní socio-kulturní centra: Brno (malíři D. Gran, J. J. Etgens, J. Stern, F. V. Korompay) a Olomouc (malíři J. Wickart, J. K. Handke a sochaři O. Zahner, J. A. Richter). Prostřednictvím grafických listů je tu zmíněna i neoddělitelná součást vrcholného baroka, totiž velké církevní slavnosti (korunovační slavnost na Sv. Kopečku a u brněnských augustiniánů) a tzv. efemérní architektura. Část druhá s názvem Čas zdání a osvícenství, která se časově rovná epoše tereziánské a josefínské, pojednává o období na Moravě zjevně umělecky nejplodnějším. Speciální pozornost je věnována dvěma virtuózním osobnostem pozdního baroku: rakouskému malíři Franzi Antonu Maulbertschovi (a jeho okruhu) a brněnskému sochaři Ondřeji Schweiglovi. Druhá část výstavy představuje též umělecké řemeslo, speciální oddíl je věnován problematice barokního portrétu. Výstavou barokního umění chce Moravská galerie v Brně navázat na velkou výstavu o pozdní gotice s názvem Od gotiky k renesanci 1400 - 1550, která se uskutečnila v Brně, Olomouci a Opavě a jejíž část byla reprízována v Římě. Menší výstavy barokního umění na Moravě se uskutečnily v roce 1968 (Malířství 18. století na Moravě ze sbírek MG), v roce 1986 (Barok na Moravě - malířské a sochařské návrhy) a v roce 1988 ve Vídni (Barock in Mähren). Výstava v Rennes je první velkou výstavou baroka na Moravě a Slezsku.

Chcete si přečíst knihu?V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY