Souvislosti 3/2005

Souvislosti 3/2005 - - | Jesuslecitona.org

... se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č ... Souvislosti 3/2005 ... . 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a ... EUR-Lex Access to European Union law. ... aby zpracování údajů v souvislosti se všemi delikty, na které se vztahuje tato směrnice, bylo v so ... Vinařský obzor 3/2005 by Časopis Vinařský obzor - Issuu ... . aby zpracování údajů v souvislosti se všemi delikty, na které se vztahuje tato směrnice, bylo v souladu s vnitrostátními předpisy provádějícími směrnici 95/46/ES. ... 22.3.2005, s. 16). (8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení ... V této souvislosti ukládá článek 24 směrnice 95/46/ES členským státům povinnost stanovit sankce za porušení předpisů přijatých na základě uvedené směrnice. Ustanovení čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/58/ES stanoví stejný požadavek ve vztahu k vnitrostátním předpisům přijatým podle směrnice 2002/58/ES. Vyhláška č. 10/2005 Sb. - Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání. (2) Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanční částky uvedené v odstavci 1. § 15. Splatnost školného (1) Student uhradí školné ve dvou splátkách: a) nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní ... Vyhláška č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Ministryně: JUDr. Buzková v. r. Poznámky pod čarou. 1) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.. 1a) § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.. 1b) § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. V Bruselu dne 15.3.2005 KOM(2005) 87 v konečném znění ... ODŮVODNĚNÍ 1. ÚVOD A SOUVISLOSTI 1.1. Úvod V souladu s předběžným programem ochrany spotřebitelů a informační politiky z roku 19751 a se Zelenou knihou o přístupnosti soudnictví pro spotřebitele a o způsobech řešení V této souvislosti je nutné připomenout slova a práce australského mikrobiologa a biotechnologa Pretoria, který to nejen tvrdí, ale je. ... Vinařský obzor 3/2005 ... Vyhláška č. 11/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků pro jejich uvedení na trh - zrušeno k 01.04.2015(268/2014 Sb.) Zpravodaj 3/2005. Zpravodaj města. Březen 2005. str. 13. ZDRAVÍ - DROGY FARMAKA PREVENCE V OBLASTI DROG Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás několik základních informací ... 5) § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona 3/2005 Sb. § 14, § 79 odst. 1 písm. d) a § 72 odst. 1 písm....

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
5,21 MB
NÁZEV SOUBORU
Souvislosti 3/2005.pdf

POPIS

Třetí letošní číslo revue Souvislosti (3/2005) a úvodní rubriku KONTEXT otevírá esej polského básníka Adama Zagajewského Psát polsky, v níž autor rozvažuje nad tím, proč neužívá jazyk světový, ale „provinční“. Otázkou „Kolik Nepomuka je v Máchovi“ se zabývá Martin Bedřich v článku Svatojanská východiska v Máchově Křivokladu. O specifikách amerického bádání nad Dantovou Božskou komedií píše Martin Pokorný. Jiří Pelán obšírně komentuje dvě nové monografie italských bohemistů – Annalisy Cosentinové Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883–1918 a Alessandra Catalana Rudé slunce nad Prahou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem. Velký rozhovor o česko-německém komplexu, Antikomplexu, Zmizelých Sudetech, krajině a falšování dějin poskytli Souvislostem Ondřej Matějka, Petr Mikšíček a Matěj Spurný, členové sdružení Antikomplex. V rubrice LITERATURA je otištěna ukázka z připravované knihy Patrika Ouředníka, která „reflektuje jeden z nejvýraznějších fenoménů 19. století: zakládání „svobodných osad“ v Severní a Jižní Americe Evropany, toužícími po lepších zítřcích“. Jaromír F. Typlt vybral a komentoval ukázku z díla „mašíbla“, „literární šílence“ a „libomudrce“ Františka Nováka O vzniku českých měst zvaných Libštát a Semily, v níž se autor zabývá prvotními podobami soužití Čechů a Germánů na našem území, mimo jiné i zvukem „gerrrr“ při germánském bohoslužebném obřadu. Citátem „Není tu ráj, ale mumraj“ je uvozena ukázka z tři sta let staré adaptace latinských hodinek (Hodinky zlaté Bohmila), kterou ve stopách Bridelova arcihymnu Co Bůh? Člověk? napsal jezuita Daniel Ignácius Nitsch. Tento významný objev české barokistiky prezentují Jan Linka a Jan Kvapil. Literární rubriku uzavírá překlad poémy Pelyněk (Wormwood) irského básníka Thomase Kinselly a nové básně Štěpána Noska. Jelikož se téma Sudety z minulého čísla Souvislostí (2/2005) neúměrně rozrostlo, je mu věnována i část čísla třetího. V úvodním příspěvku (Naše otázka: Patnáct let diskusí o odsunu) shrnuje Matěj Spurný polistopadovou reflexi odsunu/vysídlení/vyhnání sudetských Němců. Pásmo nazvané Postoloprty – šedesát let poté je připomínkou poválečných postoloprtských „událostí“, během nichž bylo zabito a do hromadných hrobů naházeno 763 německých civilistů. O šedesát let zpět nás vracejí dvě svědectví pamětníků, pohled historika, zpráva tehdejší parlamentní vyšetřovací komise a úryvek z „tematické“ divadelní hry Miroslava Bambuška Porta apostolorum. Na první část své literárněhistorické studie Hercynský hvozd: Končiny literární, jež byla publikována v minulém čísle, navázal Martin Gaži. Dějiny německé literatury v Čechách 1900–1939 je název rozsáhlého díla spisovatele a literárního historika Josefa Mühlbergera (1903–1985), jež už několik let čeká na tuzemské vydání. Spolu s několika úryvky je otištěna i část doslovu německého literárního historika Michaela Bergera. O vztahu básníka-polyglota Ivana Blatného k němčině píše Antonín Petruželka (Němčina, Němci a němota v poetice Ivana Blatného). Josef Šrámek vzpomíná na poválečné pohraničí (V podmínkách pohraničí: Moldava, Kladruby, Kynžvart), Viktor Šlajchrt na sudetská léta normalizační (Cesta na severozápad). Sudetský blok uzavírá vzpomínková próza výtvarníka Jindřicha Růžičky Dům na hranici, tři črty Helen Annette Krieger z česko-saského pomezí a krátké prózy Patrika Linharta. Další tematická rubrika Blok vrací do českého kulturního kontextu historika a spisovatele Bohdana Chudobu (1909–1982) – mj. autora knihy Španělé na Bílé hoře (1945) –, a to studií Martina C. Putny a úryvky z jeho nevydaných děl Člověk nad dějinami a Do třetí války. Rubrika Pod čarou obsahuje mimo jiné recenzi Marty Ljubkové na knihu Petra Hrbáče Kosti, maso, tekutiny, Jan Boháč recenzuje sbírku Bogdana Trojaka Strýc Kaich se žení, Jan M. Heller Aussigera Martina Fibigera, Jiří Zizler Kdo chodí tmami Aleše Palána, Michal Arnot Kaplanovy a Kosatíkovy Gottwaldovy muže a Pernesovu knihu Takoví nám vládli, Jan Dobeš Maserova Hermanna Göringa; Martin Nodl napsal sedmnácté Glosy historické a Martin C. Putna šestnácté pokračování Zápisníku (Nerecenze schwarzenberské a/nebo krajinné).

Chcete si přečíst knihu?Souvislosti 3/2005 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Souvislosti 3/2005 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY